0312-65-95-65

Скорость

 

Підтримка

 

Документи

 

 

 

 Публічний договір

про надання програмної послуги та абонентського обслуговування

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  • 1.1. Цей Договір розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», інших актів законодавства.

 

1.2   Цей Договір регулює відносини з приводу надання Провайдером Абонентам Програмної Послуги. У відповідності до умов цього Договору Абонент замовляє та отримує на платній основі, а Провайдер надає абоненту Програмну послугу та інші Додаткові послуги під знаком для товарів і послуг «КРАМ». Договір вважається погодженим та укладеним Абонентом шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Провайдером умовах, є підтвердження такої згоди оплата Абонентом замовлених Послуг.

1.3    Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.4    Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.  

1.5    Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Провайдером з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Провайдера. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.8.3 цього Договору. Не розірвання Абонентом Договору у  строк одного розрахункового періоду та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з  внесеними змінами до Договору.

1.6    При внесенні змін до цього Договору, Провайдер розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Провайдера не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Провайдер не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін.  При цьому Провайдер гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Провайдера поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

1.7    Обов’язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

1.8    Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

 

2.      ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ

Абонентна плата плата за програмну послугу, яка сплачується абонентому визначеному Тарифами розмірі, згідно умов абонентського договору та Правил надання та отримання програмних послуг;

Пакет телепрограм перелік телепрограм, доступ до перегляду яких провайдер пропонує абоненту у складі програмної послуги та здійснює відповідно до умов абонентського договору та Правил надання та отримання програмних послуг;

Програмна послуга послуга з надання абоненту доступу до виключно домашнього перегляду обраного ним індивідуального пакету телепрограм в якості цілісної інформаційної послуги, відповідно до умов абонентского договору та Правил надання та отримання програмних послуг;

Особовий рахунок абонента – форма індивідуального обліку платежів абонента, що здійснюються на сплату програмної послуги, вчинених у формі відповідних записів;

Тарифи –  нормативний акт провайдера у редакції, чинній на період надання відповідних послуг, яким визначається перелік, опис, вартість програмних послуг, які надаються провайдером;

Додаткові послуги- послуги або роботи,які надаються Абонентові за додаткову плату;

Правила надання та отримання програмних послуг – чинна на момент надання програмної послуги редакція Правил надання та отримання програмних послуг, затверджених наказом Провайдера програмної послуги;

Рахунок (квитанція) розрахунковий документ,  який зазначає суму платежу згідно чинних тарифів та відповідних послуг, за які здійснюється платіж ;

Білінг (автоматизована система обліку спожитих послуг) програмно-апаратний комплекс, який здійснює автоматичний кількісний та вартісний облік наданих/спожитих послуг супутникового телебачення згідно Тарифів, чинних у відповідний період надання послуг;

Місце надання послугивизначене в цьому Договорі місце проживання абонента та розміщення індивідуальних технічних засобів прийому абонента.

Інші терміни та визначення цього Договору вживаються у значенні, викладеному у Правилах надання та отримання програмних послуг. У разі невідповідності або протиріччя між термінами і визначеннями цього Договору та Правил надання та отримання програмних послуг, перевагу мають терміни та визначення Правил надання та отримання програмних послуг.

 

3.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.  Згідно положень Правил надання та отримання програмних послуг та умов цього Договору, Провайдер зобов’язується надавати Абоненту програмну послугу з надання Абоненту доступу до перегляду обраного ним пакету телепрограм, а Абонент зобов’язується своєчасно сплачувати вартість зазначеної послуги та виконувати інші обов’язки Абонента, визначені цим Договором і Правилами надання та отримання програмних послуг.

3.2.   Програмна послуга, яка надається Провайдером Абоненту згідно цього Договору полягає у підключенні Абонента до багатоканальної кабельної телемережі.

3.3.   Наданні Абоненту доступу до виключно домашнього перегляду обраного ним пакету телепрограм в якості цілісної інформаційної послуги.

3.4.  Програмна послуга надається Провайдером Абоненту за наявності всієї сукупності нижче перерахованих умов:

3.4.1. знаходження місця надання послуги у зоні покриття багатоканальної кабельної телемережі;

3.4.2. відповідності індивідуальних технічних засобів прийому Абонента вимогам, встановленим Правилами надання та отримання програмних послуг та перебування їх у належному функціональному стані;

3.4.3.  перебування Провайдера та Абонента у договірних відносинах на підставі цього Договору;

3.4.4. наявності на особовому рахунку Абонента грошових коштів у розмірі, достатньому для отримання програмної послуги згідно чинних Тарифів та Правил надання та отримання програмних послуг.

 

4.       ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.  Розрахунковий період становить 1 (один) календарний місяць і починається з 1-го числа місяця.

4.2.  Надання програмної послуги Абоненту здійснюється на умовах авансової оплати  за наступний календарний місяць.

4.3.  Абоненти здійснюють оплату Послуг та Додаткових Послуг за допомогою платіжних терміналів, та іншими вказаними Провайдером способами. Документи про оплату рахунків мають зберігатися Абонентом протягом 3-х років .

4.4.  Провайдер самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлює розмір абонентної плати за різні пакети програм та розміри інших передбачених Тарифами платежів.

4.5.  У разі недостатності наявної на особовому рахунку Абонента суми для виконання всіх його зобов’язань перед Провайдером, наявні на особовому рахунку кошти зараховуються у наступному порядку:

4.5.1.       в першу чергу, сплачується неустойка, нарахована за невиконання Абонентом відповідних його зобов’язань та причинені Провайдеру збитки;

4.5.2.      в другу чергу сплачується вартість користування простроченими до сплати грошовими коштами;

4.5.3.      в третю чергу сплачується вартість повторного підключення до багатоканальної кабельної  мережі;

4.5.4.      в четверту чергу сплачується абонентна плата та вартість інших отриманих послуг.

 

5.       ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.  Абонент має право:

5.1.1.          на своєчасне і якісне отримання програмної послуги;

5.1.2.          на безоплатне отримання від Провайдера у порядку, визначеному Правилами надання та отримання програмних послуг, вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання програмних послуг, а також інформації про надані програмні послуги;

5.1.3.          на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання або неналежного виконання Провайдером його обов’язків, передбачених цим Договором та законодавством;

5.1.4.          на отримання відомостей щодо можливості та порядку зміни умов надання замовленої програмної послуги та відмови від оплати програмної послуги, яка не замовлялася;

5.1.5.           на одностороннє припинення цього Договору у передбаченому цим Договором та законом випадках :

5.2. Абонент зобовязаний:

5.2.1.          виконувати умови цього Договору, Правила надання та отримання програмних послуг та дотримуватись вимог чинного законодавства;

5.2.2.          використовувати лише індивідуальні технічні засоби прийому;

5.2.3.          не використовувати належні йому індивідуальні технічні засоби прийому для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать умовам цього Договору, Правилам надання та отримання програмних послуг та забезпечити неможливість такого використання з боку третіх осіб;

5.2.4.       не допускати використання на комерційній основі індивідуальні технічні засоби прийому для надання програмних та будь-яких інших послуг третім особам;

5.2.5.          своєчасно сплачувати абонентну плату та інші платежі згідно умов цього Договору, Правил надання та отримання програмних послуг та Тарифів;

5.2.6.      повідомляти Провайдера на його запит дані про індивідуальні технічні засоби прийому, що використовується для отримання програмної послуги;

5.2.7.          зберігати всі розрахункові документи протягом 3(трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати.

5.3.  Провайдер має право:

5.3.1.    в односторонньому порядку змінити розмір абонентної плати,  повідомивши Абонента не менш як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати зміни розміру абонентної плати, шляхом опублікування відповідної інформації на web-сайті  та/або Інформаційному каналі Провайдера, абонентському відділі;

5.3.2.    в односторонньому порядку змінити перелік телепрограм, які складають зміст обраного Абонентом пакету телепрограм, повідомивши Абонента не менш як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати зміни відповідного переліку телепрограм, шляхом опублікування відповідної інформації на web-сайті Провайдера;

5.3.3.        в односторонньому порядку змінювати Тарифи, Правила надання та отримання програмних послуг, повідомивши Абонента не менш як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів , шляхом опублікування відповідної інформації на web-сайті  та/або Інформаційному каналі Провайдера;

5.3.4.          на одностороннє припинення цього Договору у передбаченому цим Договором випадках;

5.3.5.      не підключати або відключати без попередження від багатоканальної кабельної телемережі не справні індивідуальні технічні засоби прийому Абонента;

5.4.  Провайдер зобов’язаний:

5.4.1.     надавати програмну послугу за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів, умов цього Договору, Правил надання та отримання програмних послуг;

5.4.2.           забезпечувати правильність застосування Тарифів;

5.4.3.         Провайдер зобов’язаний провести перерахунок абонентської плати при умові неможливості надати послуги абоненту з вини Провайдера протягом трьох днів з моменту подання абонентом письмової заяви на ім’я провайдера

 

6.      ТИМЧАСОВЕ ПРИЗУПИНЕННЯ  НАДАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

6.1.  Надання програмної послуги може бути тимчасово призупинено на термін від одного до шести місяців за письмовою заявою Абонента.

6.2.  Провайдер має право призупинити надання програмної послуги в односторонньому порядку, у випадку порушення Абонентом умов даного договору, або Правилами надання та отримання програмних послуг:

6.2.1.           у разі, якщо прострочення сплати Абонентом абонентської плати (у повному обсязі, або частково) перевищуватиме строк 50 (п’ятдесят) календарних днів;

6.2.2.           у разі невиконання Абонентом його зобов’язань щодо виключно домашнього перегляду пакету телепрограм.

 

7.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.  Сторони зобов’язуються відшкодовувати одна одній збитки, причинені невиконанням (неналежним виконанням) передбачених цим Договором зобов’язань.

7.2.  У  випадку несплати абонентської плати за надані послуги Абонент несе відповідальність у  вигляді сплати  на користь Провайдера пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент порушення, від вартості невиконаного зобов'язання за кожен день прострочення.

7.3.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання їх зобов’язань по цьому Договору на період дії обставин, що перешкоджають виконанню відповідних зобов’язань, якщо такі обставини виникли незалежно від волі Сторін і настання яких Сторони не могли передбачити або відвернути. У будь-якому випадку Сторони не звільняються від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов’язання.

7.4.  Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє Сторону, яка припустилася прострочки виконання відповідного зобов’язання, від виконання такого зобов’язання.

7.5.Провайдер не несе відповідальності:

7.5.1.           за якість Послуг при пошкодженнях Абонентського обладнання та/або з'єднувальних ліній Абонента, при збоях обладнання, що не належить Провайдеру, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Провайдером для надання Послуг за Договором;

7.5.2.           за відсутність обліку платежу Абонента на його Особовому рахунку у випадку ненадходження даного платежу на поточний рахунок Провайдера;

7.5.3.           за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Провайдера;

7.5.4.           за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

7.5.5.           відсутність   у Провайдера технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є  підставою  для подання Абонентом Провайдеру будь-яких претензій та позовів.

7.5.6.           за помилкове поповнення Абонентом чужого Особового рахунку.

7.6.Відповідальність Абонента

7.6.1.           За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.

7.6.2.           За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, Щомісячні платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Провайдером з Абонента в повному розмірі.

7.6.3.           Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

7.6.4.           Абонент приймає на себе всю відповідальність за правильність внесення платіжного коду, а також за перевірку прізвища та ініціалів отримувача платежу при оплаті послуг через термінали самообслуговування.

 

8.      ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.  Даний Договір набуває чинності з 1 січня 2012 року для всіх Абонентів, які перебувають на цю дату в договірних стосунках із Провайдером з надання Програмної Послуги. Всі попередні договори усні та письмові втрачають свою силу.

8.2.  Даний Договір діє безстроково.

8.3.  Абонент має право ініціювати дострокове припинення дії Договору, про що повідомить Провайдера письмово (рекомендованим листом або кур ’єром). Договір припинить свою дію після закінчення десятиденного строку здня отримання Провайдером зазначеного повідомлення.

8.4.  Якщо протягом 30 днів з моменту припинення надання послуг (зг. п. 6.2.1) Абонент не погасив заборгованість, Провайдер має правов односторонньому порядку розірвати Договір без додаткового узгодження з Абонентом.

 

9.      ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

9.2.  У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.

9.3.  У випадку порушення Стороною, яка знаходиться під дією обставини непереборної сили, вимог п.9.2 Договору, вона втрачає право посилатись на таку обставину як на підставу для звільнення від відповідальності.

9.4.  Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов ’язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

 

10.  ІНШІ УМОВИ

10.1.      У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Провайдера з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби Провайдера або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Провайдер, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчинити певні дії, Провайдер, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

10.2.      Абонент гарантує Провайдеру, що він володіє законними правами на Приміщення Абонента, де здійснюється підключення Послуг.

10.3.      У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Провайдера, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Сайті Провайдера та/або Інформаційному каналі Провайдера, абонентському відділі не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

10.4.      У разі зміни прізвища, ім’я або по-батькові Абонента він зобов’язаний повідомити про це Провайдера протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом звернення до інформаційно-довідкової служби Провайдера.